Mgr. Karel Gerhardt, advokátní koncipient

Úvod

Je obvyklou situací, že poškozený z dopravní nehody si musí pronajmout náhradní automobil, ať už došlo na jeho autě k totálnímu poškození nebo jeho automobil vyžaduje nutnou opravu. V případě, že poškozený nehodu nezpůsobil, má nárok na zaplacení nákladů za pronájem náhradního automobilu po druhém účastníkovi, který nehodu zavinil. Uplatnění těchto nákladů nesmí být dle Ústavního soudu (I. ÚS 3831/17) bezbřehé a vždy musí být splněna podmínka účelnosti využití náhradního automobilu.

Zda jsou náklady na pronájem náhradního automobilu nutné a účelné závisí na konkrétních okolnostech případu se zřetelem na postup obvyklý při řešení následků obdobných nehod. Hledisko účelnosti zahrnuje jak srovnatelnou kvalitu náhradního vozu, tak dobu, po kterou je opodstatněno jeho využití.

Dle Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 3831/17) je smyslem a účelem poskytnutí náhradního automobilu zachování určitého životního standardu poškozeného v situaci, kdy dojde k částečnému, anebo totálnímu poškození (zničení) vozidla. Poskytnutím náhradního vozidla není poškozený ponechán v tísni a umožní se mu vést, co do kvality, obdobný život jako před dopravní nehodou.

Dle Nejvyššího soudu (č. j. 25 Cdo 2015/2019-166) skutečnou škodu, spočívající v nákladech na nájem náhradního vozu, jež převyšují náklady na provoz vlastního vozu, je odpovědný subjekt povinen nahradit jen v rozsahu, v jakém náklady byly vynaloženy nutně a účelně na nájem náhradní věci, odpovídající věci poškozené. I u srovnatelného náhradního vozidla platí, že rozsah náhrady, k níž je škůdce povinen, je omezen hlediskem účelnosti. Výši náhrady škody, za níž škůdce odpovídá, je třeba stanovit s ohledem na obvyklé ceny nájmu obdobných osobních aut v daném místě a čase; výše náhrady není totiž dána částkou skutečně vyplacenou v jakékoliv výši, ale výší částky účelně vynaložené.

Účelnost využití náhradního automobilu při totální škodě

V případě, že dojde k totální škodě (oprava poškozeného vozidla je nehospodárná) odvíjí se účelnost využití náhradního automobilu především od rozhodnutí (vyrozumění) pojišťovny o totální škodě. Toto rozhodnutí se nesmí zaměňovat se závěrem technika pojišťovny o totální škodě, neboť ten nerozhoduje o způsobu likvidace škody.

Do rozhodnutí o totální škodě není sporu o tom, že náhradní automobil poškozený potřeboval. V době po tomto rozhodnutí by mělo být využití náhradního automobilu účelné do výplaty pojistného plnění. Takový postup by se měl, ale vztahovat pouze na osoby, které nejsou natolik solventní, aby si ihned po rozhodnutí o totální škodě mohli dovolit koupit jiný automobil.

Nárok na využití náhradního automobilu by se měl týkat především osob, které nemají k dispozici jiný automobil. V opačném případě se musí přihlédnout opět ke konkrétním okolnostem případu. Představit si lze situaci, kdy poškozenu byl zničen nákladní automobil, který využíval k zaměstnání a jako druhý automobil má k dispozici pouze osobní vozidlo.

Účelnost využití náhradního automobilu při částečném poškození automobilu

Za účelné se považuje využití náhradního automobilu do dokončení opravy poškozeného automobilu. Nicméně s ohledem na výše uvedené, nesmí být tato oprava prováděna po dobu delší, než je nezbytně nutné.

Účelnost využití nákladů vynaložených na nájem náhradního automobilu

Poškozený by měl zpravidla využít náhradní automobil ve srovnatelné kvalitě s jeho vozidlem. V případě, že je poškozenému poskytnut automobil ve větší kvalitě, měl by tento poškozený vzít v úvahu, že mu následně nebudou nahrazeny náklady (nájem) v celé výši, ale pouze poměrně. Taková situace je obzvlášť nevýhodná pro poškozené se staršími automobily, neboť takové automobily autopůjčovny již neposkytují. Tito poškození by měli především zvážit, zda není pro ně výhodnější koupě nového automobilu. Nicméně by jim neměla být tato skutečnost přehnaně kladena k tíži a poměrné uhrazení nákladů by nemělo být příliš nízké.