Oblasti praxe

Po různých cestách pevným krokem

 • Výživné
 • Rozvody
 • Zastupování před soudy

Rodinné právo je souborem právních norem, které upravují osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základními principy jsou blaho dítěte, rovnost subjektů a vzájemná pomoc. V praxi řeším nejčastěji situace spojené s vymáháním výživného na dítě (alimenty), přípravu a realizace rozvodů s následným vypořádáním společného jmění manželů a úkony týkající se úpravy péče o nezletilé dítě. Ve všech případech Vás mohu zastupovat u soudu.

 • Převody nemovitostí včetně advokátní úschovy
 • Všechny typy smluv dle Vašich požadavků

V této oblasti mohu nastavit celý smluvní vztah mezi jednotlivými stranami, vymezit jejich práva a povinnosti. Může jít o smlouvy standardní i specifické. Zakládám si na tom, abych od Vás získal co možná nejvíce informací – jedině tak mohu smlouvy ošetřit nejlépe dle specifik Vašeho případu a připravit nejrůznější varianty. Smlouvy připravuji způsobem srozumitelným i pro laika. Nechť je všem jasné kdo, co, kdy a proč.

 • Zastupování v dědickém řízení
 • Vypracování pořízení pro případ smrti (závěti, dovětky, apod.)

Účelem dědického práva je rozdělení majetku po smrti podle určitého pravidla tak, aby zůstal v rodině a nepropadl státu. Nový občanský zákoník přinesl řadu změn a nových institutů. Pomohu Vám kompletně vymyslet a ošetřit jak právně naložit s majetkem po smrti tak, aby se předešlo sporům mezi dědici a aby byla naplněna poslední vůle člověka.

 • Agenda vymáhání a inkasa pohledávek od převzetí věci, evidenci inkasa, přes výzvy, mimosoudní dohody, soudní vymáhání až k exekuci či k zastupování v insolvenčním řízení v případě oddlužení

Dluh je pro dlužníka i věřitele vždy nepříjemná věc. Zajistím vymáhání a inkaso Vašich pohledávek, včetně množství souvisejících úkonů. Dlužníka vždy lustruji v centrální evidenci exekucí, abych zjistil, jaká je reálná vymahatelnost pohledávky. Pokud vím, že je předlužený a Vy reálně nemůžete nic získat, do vymáhání se za každou cenu nepouštím. Na tuto skutečnost Vás upozorním.

 • Obhajoba v trestním řízení (hospodářské trestné činy, dopravní nehody, ublížení na zdraví, majetková trestná činnost)
 • Zastupování poškozených v trestních řízeních (vymáhání náhrady újmy na zdraví nebo na majetku)

Trestní právo vymezuje, která jednání jsou trestnými činy. Určuje, jaké jsou sankce za jejich spáchání, a říká, jakým způsobem soud spáchání trestných činů zjišťuje a trestá pachatele. Stát se v životě obětí trestného činu může být velmi náročná a vyčerpávající zkušenost. Způsobit závažný delikt a čelit pak obvinění zpravidla nebývá o nic jednodušší. Mohu Vás obhajovat v obou případech.

V rámci své praxe se zaměřuji zejména na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost a dopravní nehody.

 • Dopravní nehody

Pakliže jste se stali viníkem dopravní nehody (a o vině nepanují větší pochybnosti), při níž došlo k ublížení na zdraví, soud zpravidla rozhoduje v tzv. zjednodušeném řízení. To znamená, že bez veřejného projednání vydá trestní příkaz, v němž Vám zpravidla uloží podmíněný trest odnětí svobody (tzv. podmínku) a zákaz řízení. V řadě případů však lze dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno podmíněným zastavením trestního stíhání se věc „přerušuje“ na zkušební dobu. Pokud se obviněný ve zkušební době osvědčí, věc se „odloží“, aniž by byl obviněný shledán vinným a měl záznam v trestním rejstříku.

Jak podmíněného zastavení trestního stíhání docílit?

Obviněný musí do osmi dnů ode dne doručení trestního příkazu podat proti němu odpor,který nemusí být blíže odůvodněn. Podáním odporu se příkaz, jakož i v něm uložený trest ruší. Obviněný následně soudu navrhne a odůvodní podmíněné zastavení trestního stíhání.

Předpokladem pro to, aby soud trestní stíhání podmíněně zastavil je, že obviněný bez výhrad uzná svou vinu a nahradí škodu, kterou v důsledku nehody způsobil (či učiní kroky k její náhradě například tím, že věc oznámí pojišťovně).

Při splněný uvedených podmínek soud řízení zpravidla zastaví. Při svém rozhodování však zohledňuje osobu obviněného (například zda byl v minulosti viníkem dopravnínehody, apod.). Soud může obviněnému uložit zákaz řízení, avšak s ohledem na okolnosti konkrétního případu je možné, vyhnout se i tomuto opatření.

Máte-li zájem obhajobu či o nezávaznou konzultaci, kontaktujte mě na níže uvedených kontaktech.

 • Poradenství podnikatelům v oblasti pracovně právní dokumentace a plnění povinností zaměstnavatele
 • Zastupování při sporech o platnost výpovědí, skončení pracovního poměru
 • Vymáhání mzdových nároků a práv zaměstnanců
 • Náhrada škody na zdraví (snížení společenského uplatnění) v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu)

Pracovní právo je upraveno třemi tematickými okruhy: individuálním pracovním právem, kolektivním pracovním právem a právní úpravou zaměstnanosti. Pracovní právo vymezuje zejména právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce. Pokud jste zaměstnanec, pracovní právo ošetřuje Vaše pracovní podmínky a ochranu zdraví. V této oblasti nejčastěji radím podnikatelům, zastupuji při sporech, vymáhám nároky a práva zaměstnanců a starám se o náhrady škod na zdraví. Pracovně právní vztahy jsou mnohdy problematické, ne však neřešitelné.

 • Zakládání obchodních společností
 • Změny společenských smluv
 • Statusové otázky (organizace valných hromad apod.)

Pokud potřebujete založit obchodní společnost, změnit společenskou smlouvu již fungující firmy, nebo vyřešit její statusové otázky, můžete se na mě s důvěrou obrátit. Mezi mé dlouhodobé klienty se řadí stabilní obchodní společnosti, jimž kompletně spravuji právní agendu a mám v této oblasti bohaté zkušenosti.

Specialuzuji se na oblast právních vztahů k nemovitostem. Za svou praxi jsem zrealizoval již přes 900 převodů nemovitostí a družsteních podílů a provedl více než 830 úschov.

Mé zkušenosti v této oblasti Vám dávají jistotu, že vše proběhne bezproblémově a podle plánu.

 • Družstevní právo (zastupování ve sporech mezi družstvem a členem družstva, spory o platnost rozhodnutí členské schůze, převody družstevních podílů, právní pomoc při plnění povinností družstva vůči svým členům a vůči obchodnímu rejstříku, organizace členských schůzí, revize stanov)
 • Společenství vlastníků jednotek (zakládání společenství vlastníků jednotek, změny prohlášení vlastníka, revize stanov, organizace shromáždění vlastníků, převody bytových jednotek, změny jednotek v důsledku stavebních úprav, rekonstrukcí, rozšíření jednotky, prodej části jednotky (pokoje) vlastníků sousedního bytu apod. včetně zanesení do katastru nemovitostí)
 • Právní služby při převodech nemovitostí (zajištění dalších odborných činností – geometrické plány, znalecké posudky, posouzení stavu nemovitosti, zajištění financování případně i zprostředkování prodeje apod., veškerá smluvní dokumentace – úschovy, kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, darování; zřizování, rušení, ochrana služebnosti, věcná břemena)

S nemovitostmi je spojena velmi rozsáhlá agenda. V družstevním právu se zabývám všemi důležitými úkony, od zastupování ve sporech, přes organizaci členských schůzí, až po revize stanov. Potřebujete-li založit společenství vlastníků jednotek, převést bytovou jednotku nebo zanést změnu do katastru nemovitostí, vše řádně připravím a ošetřím. Při převodech nemovitostí mohu zajistit další odborné činnosti (geometrické plány, znalecké posudky, posouzení stavu nemovitosti, zajištění financování případně i zprostředkování prodeje).

 • Zastupování klienta v řízeních a stáních

Stát před soudem je zážitek, který nikdo z nás dobrovolně nevyhledává. Během soudního jednání Vás v případě potřeby zastoupím; v mnoha případech není nutné k soudu chodit. Pokud mi svěříte svou důvěru, stání se budu účastnit za Vás. Mohu Vás zastoupit v občanskoprávních sporech (rodinné záležitosti, spory ze smluv, vymáhání pohledávek, spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) i ve správním řízení (řešení přestupků, stavební řízení apod.).

Ukázkové případy

S čím se potýkají moji klienti...

Klienti bydlí v bytě v bytovém domě a čekají dítě. Stejný sousední byt obývá seniorka, která jej plánuje prodat a odejít k synovi. Pár se s ní dohodl, že od ní odkoupí pokoj sousedící s jejich bytem, vybudují do něj dveře a stávající vchod ze sousedčina bytu zazdí. Změnu je nutné zaevidovat do katastru nemovitostí. V domě je zřízeno společenství vlastníků jednotek. Koupí pokoje se mění dispozice bytu i podlahová plocha a se změnou musí společenství a většina vlastníků ostatních bytů souhlasit. Pro klienty i pro společenství jsem připravil nezbytné podklady, souhlasy a smlouvy. Vše proběhlo bez nutnosti svolat shromáždění vlastníků jednotek (bylo hlasováno per rollam). Po zkompletování podkladů byl návrh podán katastru nemovitostí, který provedl požadovanou změnu.

Klient podal žádost o doplatek na bydlení. Ta byla zamítnuta s tím, že obývaný objekt není k bydlení způsobilý. Jde o zrekonstruovanou zahradní chatku ve výborném stavu s velmi dobrým standardem. Úřad vychází z toho, že výška obývacího pokoje nesplňuje o několik centimetrů požadavky dle vyhlášky. Ta má podle mého názoru pouze doporučující charakter a úřad postupuje formalisticky. Tvrdíme, že má úřad posuzovat standard bydlení celkově, nikoli pouze dle naplňování dílčí normy. Obrátili jsme se na kancelář veřejného ochránce práv, který náš postoj potvrdil, a podali odvolání, které bylo úřadem zamítnuto. Podali jsme tedy správní žalobu – i tu orgán zamítl a věc se dostala k Nejvyššímu správnímu soudu. Klient podal další žádost, opět neúspěšně. Odvolací orgán pak na základě naší argumentace a stanoviska veřejného ochránce práv původní rozhodnutí úřadu zrušil a klientovi doplatek přiznal. (O původní žádosti dále rozhodne Nejvyšší správní soud a půjde o zásadní judikát – řešená otázka bude mít dopad na obecnou právní praxi.)

Klientka požádala svého známého o opravu auta. Ten ho však bez jejího souhlasu využil k jízdě s další osobou, která vůz pod vlivem alkoholu řídila, jízdu nezvládla a narazila do stromu. Vozidlo bylo zcela zničeno. Připojili jsme se do trestního řízení s nárokem na náhradu škody. Řidič byl shledán vinným, a protože jsme náš nárok řádně uplatnili a podložili, uložil mu soud v trestním řízení povinnost nahradit klientce škodu, včetně nákladů na odměnu advokáta. Klientce tak byla zaplacena škoda na vozidle i výlohy na mé služby. Nebylo nutné jít cestou civilního řízení, které by trvalo velmi dlouhou dobu.

Společníci s. r. o. se rozhodli pro zvýšení počtu jednatelů na tři, rozdělení obchodního podílu jednoho z nich, převedení jeho části na nového společníka a volbu nového jednatele. Ke změně bylo nutné, aby valná hromada odhlasovala souhlas se změnou společenské smlouvy. Jednotliví, velmi časově vytížení, společníci však byli z různých míst republiky. Svolávat valnou hromadu bylo problematické, přičemž rozhodnutí by muselo být přijato ve formě notářského zápisu, který by zbytečně navyšoval cenu celého procesu. Protože společenská smlouva nevylučovala rozhodování valné hromady per rollam, rozhodli jsme se tohoto postupu využít. Připravil jsem podklady, rozeslal je spolu s pokyny klientům a provedl návrh na zápis změn do veřejného rejstříku. Do tří týdnů byla změna hotova.

Klient způsobil dopravní nehodu, při níž došlo ke zranění další osoby. K nehodě se plně doznal a činu litoval. Požádal mě o řešení situace s tím, že k výkonu svého povolání nutně potřebuje řidičské oprávnění. Učinili jsme příslušné  kroky a s poškozeným vyjednali způsob náhrady majetkové škody a škody na zdraví. Přesvědčili jsme soud, který upustil od uložení zákazu řízení, věc podmíněně zastavil a stanovil klientovi přiměřenou zkušební dobu, v níž musí vést řádný život. Klient tak může dále vykonávat své povolání. Pokud se dále osvědčí, věc bude uzavřena bez záznamu v trestním rejstříku.

Klientka půjčila svému známému několik set tisíc korun. Půjčku ošetřili smluvně. Známý však peníze nevracel, časem přestal komunikovat a reagoval až na mou výzvu. S klientkou jsme zvolili pro ni nejvýhodnější variantu – plnění ve splátkách. Abychom v případě, že dlužník přestane dluh splácet, nemuseli absolvovat zdlouhavé soudní řízení, podmínili jsme dohodu souhlasem dlužníka se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení (i s jedinou splátkou). Zároveň jsme uzavřeli dohodu ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dlužník na dohodu přistoupil a dluh splácí. Pokud by však přestal, nemusíme již věc žalovat u soudu, neboť provedený notářský zápis dovoluje podat přímý návrh na případnou exekuci.

Klient, zaměstnanec státního úřadu, dostal z organizačních důvodů výpověď. Dle jeho názoru však bylo pravým důvodem to, že poukazoval na nedostatky pracoviště a jeho vedení. Ačkoli po formální stránce postupoval zaměstnavatel při podání výpovědi správně (organizační změnu projednal, oznámil ji a na dané místo nikoho nehledal) podařilo se nám prokázat pravý důvod změny a účelovost jeho kroků. Soud vyslovil neplatnost výpovědi, klient se mohl vrátit na pracoviště a požadovat ušlou mzdu. Zaměstnavatel byl navíc povinen nahradit mu výlohy na mé služby.

Družstevníci bytového družstva se rozhodli, že chtějí od družstva odkoupit byty, v nichž bydlí a založit společenství vlastníků jednotek. Bylo nutné vypracovat prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. Připravil jsem podklady pro rozdělení práva, vznik jednotek a založení společenství (zakreslení, vyměření podlahových ploch, stanovy). Jednotky a vlastnické právo bylo zapsáno do katastru nemovitostí, současně proběhl zápis společenství do příslušného veřejného rejstříku. Poté jsem provedl likvidaci původního družstva, které následně zaniklo.

Cizí jazyky

Ve své lokalitě rád zastoupím také nečesky hovořící

Angličtina

Němčina

Disponuji výbornou znalostí angličtiny slovem i písmem; dokáži plnohodnotně spolupracovat se zahraničními partnery a zcela zastupovat anglicky hovořící cizince. Situace, která vyžaduje využití anglického jazyka, není překážkou spolupráce.

 

Pokud potřebujete právní pomoc v případech, kde je nutná znalost německého jazyka, odkazuji Vás na spolehlivou externí spolupracovnici. Zajišťuje zejména překlady z německého jazyka do češtiny. Ve složitých případech může zprostředkovat komunikaci s německy hovořící stranou.

 

Precizní překlady textů stylisticky odladěných, gramaticky nezávadných. Smlouvy, právní podklady (bez razítka). V případě potřeby korektura rodilým mluvčím.

Překladatelka z němčiny