Jak postupuji

Od prvního telefonátu až po Vaše finální oddechnutí

1

Nejprve se setkáme na informativní schůzce, kde s Vámi věc bezplatně projdu. Řekneme si, zda má její řešení smysl. Sdělím Vám svůj názor a dohodneme se na ceně za mou práci.

Pokud se mnou budete chtít spolupracovat, zpracuji Vám písemné stanovisko k případu a konkrétní návrh dalšího postupu ve Vaší věci.

2

Realizuji kroky dle dohodnutého postupu. Průběžně Vás informuji a věc dle potřeby dále konzultujeme. Po celou dobu jsem zde pro Vás.

3

4

Po vyřízení věci a uzavření případu provedeme závěrečné shrnutí a vystavím Vám fakturu. Budu rád za Vaši zpětnou vazbu.

Po uzavření celého případu mě můžete kdykoli kontaktovat. Zajímá mě i nadále, jak se Vám daří.

5

V prvním kroku Vaši obhajobu převezmu, což sdělím orgánům činným v trestním řízení. Budu se účastnit výslechů a procesních úkonů. Průběžné s Vámi povedu konzultace, kde spolu dle výsledků vyšetřování zvolíme taktiku. Dospěje-li věc k soudu, budu Vás obhajovat v hlavním líčení. Podle výsledku případně podám odvolání a zastoupím Vás v odvolacím řízení (popř. v řízení dovolacím a řízení před ústavním soudem).

Po předání věci připravím Vaše zastoupení. Dlužníkovi podám výzvu a vstoupím s ním do jednání. Pokud nebude komunikovat nebo odmítne závazek plnit, připravím návrh na vydání tzv. elektronického platebního rozkazu (k vydání dochází zpravidla do dvou týdnů ode dne doručení výzvy). Pokud dlužník po nabytí právní moci rozkazu stále neplní svůj závazek, přistoupí se k exekuci. Nepodaří-li se platební rozkaz doručit, nebo Váš dlužník podá odpor, zastoupím Vás při soudním jednání.

Na schůzce si domluvíme podmínky, které mají být ve smlouvě uvedeny (splatnost, výše kupní ceny a další podstatné detaily). Připravím návrh smlouvy, který Vám, případně druhé smluvní straně zašlu k jednotlivým připomínkám. Jejich zapracování pomohu nestranně vyjednávat. Po schválení finální verze smlouvy se dohodneme na jejím podepsání, zároveň ověřím Vaše podpisy a vyhotovím další potřebné listiny (např. návrh na vklad do katastru nemovitostí). Další postup se řídí dle obsahu smlouvy – pokud je její součástí úschova peněz, denně kontroluji platbu. Pokud se na tom domluvíme, provedu za Vás návrh na vklad, po něm Vám zajistím výpis z listu vlastníků.

Úvodní schůzka

Z očí do očí je to vždy nejlepší

První setkání je vždy nezávazné. Vy poznáte mě a uvážíte, jestli jsem pro Vás důvěryhodný. Já poznám Vás a zjistím, zda a jak Vám mohu pomoci. Společně pojmenujeme, s čím přicházíte. V rámci úvodní konzultace posoudím časovou náročnost Vašeho případu a provedu rámcovou kalkulaci ceny Vaší zakázky. Úvodní schůzka trvá nejdéle 60 minut.

Můžeme se setkat v mé slunné kanceláři. Pokud máte malé děti a není, kdo by je zrovna pohlídal, mohu přijít k Vám domů. Anebo k Vám do firmy. Korporátní prostředí mi není cizí a cítím se dobře i v moderním meeting roomu. V případech, kdy potřebujete rychlou pomoc v neočekávané situaci, přijdu tam, kde mě bude právě třeba (hospic, nemocnice). Ve své praxi vždy ctím etiku a morální zásady. Tak jako Vy si vybíráte, kdo Vás bude zastupovat, tak i já si vybírám, komu a proč pomohu.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Často kladené otázky

?

Reklamace služeb

Kdo hradí náklady v případě soudního sporu?

Nejprve si od Vás vezmu zálohu, na jejíž výši se společně domluvíme. Náklady soudního řízení hradí zpravidla neúspěšná strana. V případě našeho úspěchu tedy dojde k přiznání náhrady nákladů řízení, z níž Vám pak veškeré vynaložené prostředky vrátím.

Jsem ve špatné finanční situaci a nemůžu si advokáta dovolit. Co mám dělat?

Můžete požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Pokud soud žádosti vyhoví, hradí odměnu advokáta stát. Žádost Vám pomůžu připravit, případně Vám zprostředkuji pomoc ze strany neziskové organizace.

Je první porada placená?

První informační schůzku nehradíte. Vaši věc nejprve společně probereme a řádně posoudíme. V případě, že bude mít naše spolupráce smysl, dohodneme se na odměně za právní služby.

Proč bych měl platit za advokáta, když si mohu různé vzory smluv a právních postupů najít na internetu?

Protože je lepší předcházet sporům. Advokát přinese pohled zvenčí a pomůže Vám najít nejvhodnější řešení. Vím, na co je dobré dát pozor, což se ve vzoru na internetu nedočtete. Věc posoudím komplexně. Důležité je také to, že v konkrétním případě vycházím z Vašich představ a záměrů. Řešení pak zpracuji tak, aby odpovídalo Vašim specifickým potřebám. Domyslím za Vás různé eventuality, které se mohou objevit. Z praxe vím, k jakým problémům v různých oblastech obvykle dochází, a umím je ohlídat preventivně. A také smluvně upravit.

Při zastupování v soudních sporech je třeba pamatovat na skutečnost, že procesní právo je natolik složité, že i ze strany soudů dochází k pochybením. Současně i malé procesní pochybení na Vaší straně může v konečném důsledku vést k neúspěchu, ačkoli je zřejmé, že jste v právu. Postačí zmeškat lhůtu, podat věc k nesprávnému orgánu, zapomenout včas uvést důležitou skutečnost nebo označit důkaz. Formalit, které mohou zhatit úspěch je mnoho. Dobrý advokát je spolehlivě ohlídá za Vás.

Má smysl se soudit?

Ne vždy. Sporům je nejlepší předcházet, nebo se s druhou stranou dohodnout. Pokud je pozdě, dohoda není možná a preferujete soudní řízení, je nutné zvážit všechna rizika, negativa a možné přínosy. Iniciovat za každou cenu soud – s vidinou případné odměny – nemusí být vždy účelné. Pokud věc nemá smysl (například je zřejmé, že je protistrana předlužená a nebude schopna hradit náklady řízení), pak Vás na tuto skutečnost upozorním. Konečné rozhodnutí však leží na Vás.

V jednoznačných případech naopak není vhodné být na svých právech zbytečně krácen. Je dobré hájit své oprávněné zájmy i přes možný pocit, že bude třeba vynaložit velké úsilí. Bývá tomu tak zejména tehdy, když proti Vám stojí silnější strana – zaměstnavatel, velká společnost nebo stát. V takových situacích je možné snížit Vaši zátěž na minimum. Pokud se například nechcete účastnit soudních líčení a Vaše nepřítomnost bude možná, o věc se sám kompletně postarám.

Jak rychle je možné převést nemovitost?

Veškeré podklady jsem schopen připravit zpravidla do 2 pracovních dnů.

Jste s mou prací nespokojeni? Řekněte mi to. Jsem otevřený Vaší kritice. Hledám vhodná východiska. Pokud bude nesrovnalost trvat, máte dle zákona o ochraně spotřebitele možnost vyřešit náš spor prostřednictvím České advokátní komory. Když se sami nedohodneme na přijatelném kompromisu, komora bude pověřena rolí zprostředkovatele.

 

Cílem této právní úpravy je umožnit Vám, abychom případnou neshodu vyřešili méně nákladnou mimosoudní cestou. Věřím však, že taková potřeba nenastane a s mou prací budete spokojeni.