převedených nemovitostí

realizovaných úschov

vymáhaných pohledávek

potřesení rukou

Odborné znalosti, erudice a zkušenosti tvoří jen základ mé práce.
Pouze bližší poznání lidí, kterým pomáhám, mi umožňuje správně rozpoznat jejich potřeby.
Získat si Vaši důvěru považuji za skutečný úspěch.

Oblasti praxe

V čem Vám mohu pomoci...

icon

Výživné

icon

Rozvody

icon

Zastupování před soudy

icon

Převody nemovitostí včetně advokátní úschovy

icon

Všechny typy smluv dle Vašich požadavků

icon

Zastupování před soudy v případě sporů

icon

Zastupování v dědickém řízení

icon

Vypracování pořízení pro případ smrti (závěti, dovětky, apod.)

icon

Agenda vymáhání a inkasa pohledávek od převzetí věci, evidenci inkasa, přes výzvy, mimosoudní dohody, soudní vymáhání až k exekuci či k zastupování v insolvenčním řízení v případě oddlužení

icon

Obhajoba v trestním řízení (hospodářské trestné činy, dopravní nehody, ublížení na zdraví, majetková trestná činnost)

icon

Zastupování poškozených v trestních řízeních (vymáhání náhrady újmy na zdraví nebo na majetku)

icon

Poradenství podnikatelům v oblasti pracovně právní dokumentace a plnění povinností zaměstnavatele

icon

Zastupování při sporech o platnost výpovědí, skončení pracovního poměru

icon

Vymáhání mzdových nároků a práv zaměstnanců

icon

Náhrada škody na zdraví (snížení společenského uplatnění) v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu

icon

Zakládání obchodních společností

icon

Změny společenských smluv

icon

Statusové otázky (organizace valných hromad apod.)

icon

Družstevní právo

icon

Společenství vlastníků jednotek

icon

Právní služby při převodech nemovitostí (včetně zajištění dalších odborných činností – geometrické plány, znalecké posudky, posouzení stavu nemovitosti, zajištění financování případně i zprostředkování prodeje apod.)

icon

Zastupování klienta v řízeních a stáních

Právo v celé šíři

...kdo se v tom má vyznat? Pojďme na to schematicky.

Právo

Soukromé

Veřejné

Rodinné

Pracovní

◉ Obchodní

◉ Občanské

Finanční

Trestní

Ústavní

Správní

Procesní

Sociální zabezpečení

Životní prostředí


Jednání podnikatelů
Obchodní korporace
Věcná práva
Závazky
Právní vztahy mezi podnikateli
Soutěžní právo
Dědické právo
Duševní vlastnictví
Právní vztahy mezi podnikateli

Spor. Kauza. Případ. Filozof Aristoteles říká, že se jedná o něco, co není nevyhnutelné, tedy o něco, co může být, ale není nebo může nebýt, ale je. Příliš matoucí, složitá a komplikovaná formulace? Ano, stejně jako život sám. Většinou však existuje řešení. Pojďte se podívat, co se už povedlo…

Případy

Mgr. Daniel Grimm

Váš advokát